<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, March 24, 2007

Walang tsugihan sa ‘Eat Bulaga’

MATAGAL nang ipinagpipilitan ng ilang quarters na may mangyayaring tsugihan sa Eat Bulaga at pati ang pangalan ni Ciara Sotto ay nadaramay sa isyu.

Ayon sa sitsit, si Ciara raw ang unang tsutsugihin sa roster ng EB hosts.

Sad to say, mali ang mga bali-balita. Ayon sa isang source, walang tsugihang mangyayari, bagkus ay magkakaroon ng ilang pagbabagong lalo pang magpapalakas sa numero unong noontime show ng bansa.

Abangan na lang daw ang mga pagbabagong ito at sa mga mahilig mag-imbento ng tsismis, better luck next time. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites