<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, April 16, 2007

Alessandra de Rossi at Rhian Ramos, emotional ang confrontation

Emotional ang confrontation nina Alessandra de Rossi at Rhian Ramos sa taping ng L.U.V. Pow last Saturday sa isang hospital sa Marikina City.

Sila lang dapat ang paghaharapin, pero ginusto ni Alex na kasama ang staff sa pag-uusap nila dahil saksi ang mga ito sa nangyari.

Kasama ni Rhian ang ina at ito lang ang nagsalita, nag-explain at nag-sorry na may kasama pang iyak.

Hindi nagsalita si Alex, nakinig lang at nag-“thank you” nang matapos magpaliwanag si Rhian.

Sa September na uli magkikita sa taping ang dalawa dahil tigil muna ang taping nito’t on hold ang airing ng show.

Uunahing ipalabas ng GMA-7 ang The Boys Next Door after Magic Kamison. By that time, wala na sigurong issue kina Alex at Rhian. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites