<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, April 17, 2007

German Moreno, nagalit sa ’di pagkakasama sa station ID ng GMA-7

Galit si German Moreno nang marinig namin sa radio show niya sa DzBB kahapon. Inilabas nito sa listeners ang sama ng loob sa ’di pagkakasama sa station ID ng GMA-7.

Nasa taping siya at kinunan, pero ’di isinama considering na isa siya sa haligi ng network. Mabuti pa raw ang mga bago lang sa istasyon at mas bata sa kanya’t binigyan ng importansiya.

Ang sabi kay Kuya Germs, may versions two and three pa na ilalabas ang Channel 7, pero iba siyempre ang dating ’pag kasama ka sa version one.

“Masakit” lang ang sinabi nito, pero punung-puno ng tampo at ngitngit. Source

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites