<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, April 27, 2007

Kapalit ni Yexel kay Iwa, mayaman at edukado

LOVELESS ngayon si Iwa Moto kaya hindi kataka-takang ma-link ang dalaga sa batambata’t guwaping na politician from Valenzuela City, si Wes Gatchalian.

Wes is only 26 years old, at tumatakbo itong congressman sa 2nd district ng Valenzuela. Nasa pulitika rin ang dalawa niyang mga kapatid, si Win, ang incumbent mayor, at si Rex, na tumatakbo ring congressman sa 1st district naman.

Mula sa mayamang angkan ang magkakapatid at nakaloloka ang educational background ni Wes: Masters Degree in Management (London Metropolitan University), UK BA Honors Degree/DipHE Business and Operations Management (Oxford Brookes University), etc.

Sabi nga, kung si Wes ang balak ipalit ni Iwa kay Yexel Sebastian, parang tumama sa lotto ang dalaga.

Si Iwa ay isa sa Super Frens ni Wes. Isang grupo ng mga taga-showbiz na tumutulong sa kandidatura ng binatang pulitiko. Kasama ni Iwa sa grupo sina Ai-Ai de las Alas, K Brosas, Prince Stefan at Amy Perez. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites