<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, April 15, 2007

Loveteam nina LJ Reyes at JC de Vera sa Magic Kamison

MAY followers ang loveteam nina LJ Reyes at JC de Vera at nakikita ito sa magandang rating ng Magic Kamison.

Concern din sila sa rating ng show at isa kami sa tini-text para alamin ang rating nito every Sunday.

Sa third week ng My Ghost Bride, hindi madi-disappoint ang patuloy na sumusubaybay nito dahil isang nakatatawa at nakaiiyak na episode pa rin ang mapapanood.

Magugulat si Lizette (Sushine Garcia) na buhay si Misty (LJ). Ano ang kinalaman niya sa pagkamatay nito?

Isasama naman ni Misty si Adrian (JC) sa favorite places nila sa Baguio, pero papalya ang magic kamison.

Aliw ang eksenang ito, kaya panoorin n’yo. Thanks to Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites