<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, April 19, 2007

Lupin, maraming nag-aabang

Kahit late na ang pagpapalabas ng Lupin ay maraming nag-aabang dito base sa ratings na nakukuha nito.

Nagugustuhan ng mga manonood ang Lupin at bago ito sa panlasa nila.

Hayaan na lang natin ang mga ayaw sa Lupin dahil ayaw nilang lawakan ang kanilang kaalaman sa mga makabagong istorya.

Bagay na bagay kay Richard ang papel niya sa Lupin, huh?!

Malaking bagay na inumpisahan ang Lupin habang bakasyon ang mga kabataan na mahilig sa mga adventure at suspense story.

Pinapayagan sila ng kanilang mga magulang na manood ng TV kahit late na. Mas mabuting nasa bahay ang mga bagets kesa maglimayon kung saan-saan. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites