<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, April 21, 2007

Marvin Agustin, naging nega ang dating

Nag-react si Marvin Agustin sa issue na wala siyang utang na loob na unang lumabas dito.

Pero instead na matuwa sa kanya ang mga tao o ma-clear ang issue, parang lalong nega ang naging dating ng actor. Hindi pa rin niya na-justify ang punto na matagal na niyang kilala ang kalabang kandidato na ikinakampanya niya na kalaban ng pamilya ni Atty. Roman Romulo sa pagka-congressman ng Pasig at tumulong ang pamilya sa father niya na makalabas ng kulungan.

Hindi raw niya kilala ng personal si Atty. Roman at never naman daw nag-ask ng favor ang pamilya Romulo na tulungan sila sa kampanya kaya ang bottom line sa interview ng actor, hindi siya aware sa pulitika sa Pasig.

Wala rin daw siyang problema kina Berna and Atty. Dave Puyat. Si Berna ang kapatid ni Atty. Roman and Mons Tantoco. Nag-usap na raw sila ni Berna at okey na ang lahat.

Well, ang point ng mga kaibigan ni Atty. Roman and Mons, common sense na lang lahat ang nangyari. Hindi na kailangang pag-isipan ng matagal na panahon para alalahanin ang mga taong tumulong sa kanyang tatay. Simpleng logic lang ‘yun na kasama sa kaugaliang Pinoy – ang pagtanaw ng utang na loob – na importanteng bagay sa buhay nating mga Pilipino.

At the end of the day at makikita ng actor ang kanyang tatay na kasama niya sa condo, hindi naman ‘yun mawawala sa kanyang alaala. Na minsan sa kanilang buhay ay may tumulong sa kanilang mapadali ang proseso ng papeles ng kanyang ama para makapiling niya.

So kung yun ang reaction niya sa mga nangyari, so be it. Karapatan naman niyang mangatuwiran at ang mga taong may alam na ang bahalang mag-judge lalo pa nga’t kalat na sa Pasig ang poster niya kasama ang ikinakampanya niyang kalaban (according to my source) ni Atty. Roman. source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites