<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, April 28, 2007

Paolo Contis nagsakripisyo para sa mga OFW

Nagpakita ng ginintuang puso si Paolo Contis nang magkaroon sila ng series of basketball show sa iba’t ibang bansang sakop ng Middle East kamakailan.

Nang pumunta sila ng Kuwait, humingi ng tulong ang OWWA sa grupo nina Paolo dahil marami pala sa mga kababayan natin doon ang nakatengga sa quarters ng OWWA at hindi pa napapauwi sa Pilipinas.

Nag-ambag-ambag silang mga artista at ilang celebrities ng pamasahe para makauwi ang isang OFW na ilang buwan nang naka-detain sa OWWA.

Naawa si Paolo sa dami ng mga kababayan natin doon na nangangailangan ng tulong, kaya isinakripisyo niya ang kanyang per diem.

Ibinigay ito ni Paolo sa OWWA para merong isa pang OFW na mapauwi rito sa atin.

***

Nang pumunta sila ng Doha, Qatar, mas maraming mga OFW roon na nasa OWWA quarters din at naghihintay mapauwi sa Pilipinas.

Merong isang babaeng OFW roon na nasa isang tabi lang at sunog ang halos buong katawan.

Nalaman niyang napagmalupitan ito ng amo at nasunog ang katawan.

Nilapitan niya ito at siya pa raw ang nag-alok na magpa-picture.

Pinipigilan daw niyang maiyak, kaya ang isang taga-OWWA na lang daw ang pinakausap niya na tanungin kung gusto nitong umuwi na.

Gustung-gusto na raw nitong umuwi, kaya isinakripisyo naman niya ang pambili ng playstation.

Nagbigay siya ng pamasahe para makauwi na itong OFW na kinaawaan niya.
Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites