<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, April 16, 2007

Photography, kina-career ni Francis Magalona

Mukhang kinarir na ni Francis Magalona ang dati’y itinuturing lang na hobby, ang photography.

As a matter of fact, sa third month niya bilang probee ng Camera Club of the Philippines, so far, ayon mismo kay Kiko, matataas ang nakukuha niyang grades sa mga isinasagawang monthly competition.

Pero, gaano man ka-busy sa photography ang Master Rapper, siyempre, hindi niya nakakaligtaan ang isa pa niyang “libangan” ang pagsusulat ng mga awitin, ang paglikha ng mga sariling komposisyon.

Nariyan din ang kanyang mga MTV shoot para sa Filipino Pictures, Inc. (production house) at ang kanyang pinaka-latest raket, ang Francis M Clothing, kung saan may mga outlet ito sa Quick Change Store sa Theater Mall in Greenhills, San Juan.

Of course, regular ding napapanood si Kiko sa Eat Bulaga bilang isa sa dabarkads. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites