<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, April 29, 2007

Pinoy Pop Superstar’s World Challengers Grand Finals

Live na mapapanood ang Pinoy Pop Superstar’s World Challengers Grand Finals mamayang gabi sa Studio 3 ng GMA 7.

Isa sa apat na world contenders ang matitira upang makuha ang huling puwesto sa siyam na PPS grand contender.

Bibirit to the max ang World Challengers na sina Anthea Neri (North Carolina), Jae Buensuceso (San Franciso , California), Kervin Sawyer (Kingdom of Saudi Arabia) at Nerissa Binoya (United Arab Emirates).

Ang 18-anyos na si Jae Buensuceso, 18, ay nagsimulang kumanta noong 3-anyos siya.

Dati siyang bokalista ng isang banda at nag-perform na siya bilang front act ng South Border, Side A at Freestyle.

Ang 24-anyos na si Anthea ay ipinanganak sa Negros Occidental. Nag-migrate ang kanyang pamilya nang siya’y 4-anyos.

Isa na siyang medical technologist sa Duke University Medical Centre.

Lumaki sa Pasay si Kervin Sawyer pero nag-migrate sa Saudi noong 2000 ang kanyang pamilya.

Noong 1987, sumali siya sa weekly finals ng ‘Little Mr. Pogi’ ng Eat Bulaga.

Nagtrabaho naman si Nerissa Binoya bilang band vocalist sa United Arab Emirates. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites