<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, April 18, 2007

Sa sitcom galing ang mansyon ni Raymart Santiago

Inspirado ngayon si Raymart Santiago sa trabaho dahil malapit nang magsilang ng kanilang unang baby si Claudine Barretto. Nasanay na rin siya sa pagiging daddy dahil magkatuwang sila ng asawa sa pagpapalaki sa kanilang adopted daughter na si Sabina.

Parehong July 20 ang birthday ng mag-asawa. July 20 din ang due date ng baby kaya umaasa si Raymart na sana’y magkapareho nga silang tatlo ng kaarawan. Ang bata ay isisilang via caesarean section. "Sana pare-pareho kami ng kaarawan para isa na lang ang gastos," biro ni Raymart.

Sa kabilang banda, kasama ang aktor sa Who’s Your Daddy Now? kung saan ginagampanan nito ang papel ni Mario, isa sa pinaghihinalaang ama ni Alynna Asistio, sila ni Joey Marquez.

Sinabi pa rin ni Raymart na dahil sa sitcom ay nakapagpatayo siya ng bahay para sa kanila ni Claudine. Source: SUNTOK SA BUWAN Ni Emy Abuan-Bautista

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites