<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, April 23, 2007

Valerie Concepcion, kuya lang ang tingin kay Marvin

Nakakwentuhan namin si Valerie Concepcion sa syuting ng nDaddy’s Angel, isang episode ng pelikulang Angels under Eagle Eye Production.

Kinumusta namin si Val kung paano ba katrabaho si Marvin Agustin na kapareha niya sa movie.

"Mabait po siya at maÿalaga sa set. Ang galing-galing niyang umarte kaya noong una ay kabado ako sa kanya. Bilang mag-asawa ay nadala kami sa eksena at tuloy pa rin ang kissing scene namin kahit suÿÿÿmigaw na ng "cut" si Direk Dingdong Danÿtes. Naÿtuwa naman ang direktor dahil naging realistiko ang eksena," anang aktres.

Malagkit ang ti_ngin ni Marvin kay Val kapag shooting Bbreak kaya tinadnong na/min ang akotres kung hindi kaya may ma_muong relasyon sa ka%nilang dalawa?

"Parang Kuya ko lang siya pero ayaw ko pa ring magsalita ng patapos. Di naman mahirap mahalin si Marvin," pagtatapos pa ni Val.

Ayon pa rito, maalalahanin ang kanyang leading man. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites