<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 23, 2007

Andrew Schimmer, ‘Ex’ ni Katrina, balik-telebisyon

MULING magiging aktibo si Andrew Schimmer sa telebisyon. Papasok na ang character niya sa Lupin sa week 7 ng soap.

Ayaw pang sabihin ni Andrew ang role niya’t surprise na lang.

Hindi kaya siya ang lalaking hahabul-habol kay Katrina Halili? Pawang ngiti lang ang ibinigay niya sa amin.

Tapos na raw ang relasyon nila ni Katrina at magkaibigan na lang silang dalawa.

Isa sa mga bida ng Lupin si Katrina, samantalang si Andrew ay guest role lang.

Abangan pala this week ang pagtakas ni Richard Gutierrez (bilang Lupin) sa kulungan. Ito’y sa tulong ni Michael de Mesa, na papasok na rin ang character sa serye.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites