<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 16, 2007

Angel Locsin gets Marimar remake

BAKA kay Angel Locsin ibigay ang Marimar.

Hanggang June 15 pa nga ang tapos ng Asian Treasures nila ni Robin Padilla sa GMA Tele Babad block. Maaksyon ang mga eksena ngayon sa Manila City Hall this week for the next anting-anting na hahanapin nila habang naka hostage naman ang mga mayors na part ng summit.

After four successive fantasy and/or action soaps, balik drama si Angel dahil sa kaniya nakatoka ang Philippine version ng Marimar ni Thalia kaya mas kabado siya rito kaysa sa iba niyang soaps. Paano raw, ang naaalala ni Angel sa Marimar, nagsasayaw ito. Hindi raw siya marunong magsayaw.

Di bale, matagal pa naman ito so may time siyang mag-aral. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites