<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, May 10, 2007

Angel Locsin's P5 million car

Big time na talaga si Angel Locsin. Imagine cash niya palang binili ang new car niyang Hummer worth P5 million – as in.

Pero hindi raw siya dapat habulin ng BIR dahil declared lahat ang kita niya: "Kahit pa tingnan nila ang records ko," sabi ni Angel kahapon sa tsikahan kasama si Sen. Manny Villar. "Saka marami naman akong work. Alam n’yo bang 14 ang endorsements ko?"

For the record, si Angel lang ang girl na may Hummer dito sa Philippines dahil sasakyan talaga ng lalaki ang Hummer pero ibang fulfillment daw for Angel ang magkaroon ng ganitong car.

Anyway, isa si Angel sa aktibong kabataang artista na gustong maging part ng pagbabago sa lipunan na isa sa rason kaya nangampanya siya sa mga kandidatong pinaniniwalaan niya like Sen. Villar. "Hindi lang naman lahat pera ito," katuwiran ng actress na abala pa rin sa taping ng Asian Treasures. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites