<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 16, 2007

Ara Mina sinugod ang mga bumibili ng boto sa QC

NAKAKALOKA ang katapangan ni Ara Mina.

Aba, eh, siya mismo ang sumugod sa isang barangay sa 2nd district ng Quezon City nung eleksyon nang mabalitaan niyang laganap ang vote buying doon.

Walang kaabug-abog na pinuntahan ni Ara ang naturang lugar para alamin ang tunay na nangyayari.

May nakarating kasi sa kanyang report na namimi-li ng boto ang kampo ng kalaban ng kanyang tatay na si Chuck Mathay na tumatakbong congressman sa 2nd District.

Siyempre, as a daughter, ayaw ni Ara na matalo ang tatay niya sa hindi patas na eleksyon kaya kahit medyo risky, go ang beauty niya para protektahan ang votes ng tatay niya.

As of yesterday, isang text ang natanggap namin na nagsasabing karamihan sa mga barangay ng 2nd district sa Quezon City ay landslide ang pagkapanalo ni Daddy Chuck.

Eto ang exact figure nang natanggap naming text message para sa congressional race ng 2nd District: Chuck Mathay (11,981), Annie Susano (9,339), Dante Liban (5,332) at Jun Simon (2,640)

Kung magpapatuloy ang ganitong trending hanggang sa canvassing, malamang na makabalik nga sa Kongreso si Daddy Chuck.

Huwag lang sanang mandaya ang kanyang kalaban, huh! Source of news.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites