<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, May 26, 2007

Boobs ni Cristine Reyes, lumuwa

KUNG mabilis ang mata ng mga nanood ng Nuts Entertainment last Wednesday, siguradong hindi nakaligtas ang ’di sinasadyang paglitaw ng boobs ni Cristine Reyes habang lumalangoy sa isang segment ng programa.

Napasigaw pa nga si Cristine nang makitang nakalabas ang isang bahagi ng boobs sabay balik na parang walang nangyari.

Buti na lang at nasa bandang likod ang camera, kaya ’di ito masyadong napansin. Pero, siguradong alam ito ng mga kasakay sa pump boat na sina Alfred Vargas at Iwa Moto.

Anyway, desidido na pala ang utol ni Ara Mina na mag-pose nang sexy sa isang men’s magazine.

Pero may request siya na sa abroad kunan ang sexy pictures.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites