<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, May 27, 2007

Ethel Booba updates

Isang linggong ‘hindi puwedeng magtrabaho si Ethel Booba dahil tinahi ang ilong nang tumama sa kama niya at lumabas ang silicon. Last Wednesday nang­yari ‘yun at dahil dun, pack-up ang Thursday shooting ng My Kuya’s Wedding.

Nagalit ang Regal at muntik na siyang palitan lalo’t one day pa lang siyang nakakapag-shoot­ing. Wala lang mahanap na gaganap na mother ni Pauleen Luna, kaya hihintayin na lang gumaling si Ethel. Puro eksena pa naman nito ang kuku­nan.

Aksidente raw ang nangyari at hindi sila nag-away ni Alex Cri­sano dahil ‘di na sila live-in dahil break na naman. Ayaw magpa-interview ni Ethel sa nangyari sa kanya’t baka mapanood ni Alex at puntahan siya sa bahay at maawa na naman siya.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites