<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 23, 2007

German Moreno, todo-suporta kay Isko

MAY katuwirang magdiwang si German Moreno sa pagkapanalo ni Isko Moreno bilang vice mayor ng Maynila dahil nagsimula ang actor sa kanyang That‘s Entertainment.

Natatandaan pa namin na nu’ng sumali si Isko sa naturang afternoon program, hinila kami ni Kuya Germs para interbyuhin ang mga bagong member ng That’s at isa nga roon si Isko.

Payat pa siya noon, pero may hitsura. Sabi ni Kuya Germs, naaawa siya kay Isko at gustong tulungan dahil galing sa mahirap na pamilya.

Alam naman ng lahat na may soft spot sa puso ng Master Showman ang mahihirap dahil galing din siya roon. Dahil sa tulong ni Kuya Germs, sumikat at nakilala si Isko.

Nang pasukin nito ang pulitika at tumakbong konsehal ng Maynila, all-out din ang ibinigay na support ni Kuya Germs.

Sino ba naman ang mag-aakalang ang dating basusero na naging artista ay magiging bise alkalde ng napakalaking lungsod sa bansa?

Sana lang, hindi makalimutan ni Isko ang pinanggalingan, pati na ang mga taong lubos na nakatulong mula’t sapul sa kanya.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites