<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 09, 2007

Jennylyn Mercado as Elma Muros sa Magpakailanman

Si Jennylyn Mercado ang bida sa life story ni Elma Muros sa Magpakailanman.

Dapat ay magkasunod na araw (Sabado at Linggo) ang taping ng episode na ‘yon pero dahil nagkasugat-sugat ang mga paa ni Jennylyn sa isang eksenang kinunan nila noong Sabado, na-pack-up ang taping nila noong Linggo.

Nag-taping na lang si Jennylyn ng birthday celebration niya sa SOP noong Linggo. Ipalalabas ito sa Mayo 13.

Sa pakikipagtsikahan namin kay Jennylyn noong Linggo ay napansin namin na mas healthy na ang dating niya ngayon.

Nagkalaman na siya, unlike noon na sobrang payat niya. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites