<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, May 11, 2007

Jennylyn Mercado vs. Alessandra da Rossi

May gusot pa rin sa pagitan nina Jennylyn Mercado at Alessandra da Rossi sa set ng Super Twins.

Ayon sa mapagkakatiwalaang sources ay madalas paringgan ni Alessandra si Jennylyn pero hindi raw pinapatulan ni Jennylyn si Alessandra.

Dedma si Jennylyn sa mga parinig ni Alessandra kaya walang gulong nangyayari sa set.

Madalas daw binabati ni Jennylyn si Alessandra pero dedma ang huli.

Pinagsabihan daw ng production people si Jennylyn na huwag na lang batiin si Alessandra. Naiirita raw si Alessandra tuwing babatiin ito ni Jennylyn.

Mas feel daw ni Alessandra na wala na lang pansinan at ang trabaho na lang ang pagtuunan ng pansin.

Mukhang mahirap yata ‘yung may katrabaho ka na alam mong hindi ka feel o galit sa iyo.

Sabagay, may mga taong sanay sa ganoong sitwasyon. Siguro, mas nakatutulong ito kay Alessandra sa kanyang role doon na api-apihin ang Super Twins. Visit the source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites