<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 15, 2007

Katrina Halili gustong balikan ng ex-bf

MADALAS pa rin palang nagkakausap ngayon sina Andrew Schimmers at Katrina Halili kahit inamin na nilang break na sila.

Nang nakausap namin si Andrew, nasabi niyang close friend pa rin silang dalawa ni Katrina. Kung hindi naman sila nagkikitang madalas, nag-te-texting daw sila at nagtatawagan.

“Sa ngayon, hindi ko pa masasabing magkakabalikan na kami ni Katrina. Wala sa isip namin ang muling magkaroon ng relasyon. Masaya na kaming magkaibigan sa ngayon. Kung magkakabalikan kami, hindi pa siguro panahon. Pareho kaming busy sa aming career.”

Nabanggit ni Andrew na super busy si Katrina sa soap nitong Lupin. Almost four times a week daw ang ta-ping nito.

Samantala, si Lupin, played by Richard Gutierrez ay makukulong na nang habambuhay sa Isla Muerte. Doon ay biglang lalabas ang madre na si Sister Anna Nicole na gagampanan naman ni Ara Mina. Kung bakit andoon ang madre sa isla ay hindi pa batid ng marami.

Mag-a-attempt sina Ashley (Katrina Halili) at Brigitte ( Ehra Madrigal) na gumawa ng plano para sagipin si Lupin sa isla at maitakas ito. Magtagumpay kaya sila? Source of news.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites