<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, May 14, 2007

LJ Reyes reacts on issue

MATINDI ang alegasyon ni LJ Reyes na siya ay tsinansingan ng isang kandidatong tinulungan pa niyang magkampanya. Malala rin naman ang mga comments na nagsasa-bing tumulong na nga sa kampanya si LJ, binastos pa.

Natural mabilis na nag-react ang pulitiko at nagpaliwanag agad. Hindi man binanggit ang kanyang pangalan, alam naman ng mga tao sa lugar nila kung sino ang pulitikong sinasabing nakasama ni LJ sa isang motorcade.

Ang masama, nakasama pa ang writer na si Cesar Pambid sa problema, dahil siya pala ang nakipag-usap kay LJ para sa nasabing kampanya. Hindi rin pakiusapan iyon, binayaran si LJ para magkampanya at sinasabi nga ni Cesar na kung titingnang mabuti si LJ pa nga ang hindi nakatupad sa usapan.

Magiging problema ni LJ iyan sa palagay namin. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites