<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, May 31, 2007

Mart Escudero, kasali sa Impostora

Ang Starstruck winner na si Mart Escudero ay kasali rin sa cast ng Impostora.

Kitang-kita namin sa mga mata niya ang itsura ng isang baguhan na animo’y inosente sa propesyong pinasukan although beterano na siya sa pag-arte.

Bago siya napasok sa GMA 7 ay marami na siyang papel na ginampanan noong nasa ABS-CBN pa siya.

Maganda ang pangangatawan ni Mart ngayon kumpara noon. Nagbubuhat daw siya sa mga bakante niyang oras.

Sa isang condo malapit sa kanyang manager siya nakatira ngayon at hindi na niya kailangang bumiyahe pa sa Cavite araw-araw.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites