<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, May 21, 2007

Ogie Alcasid may karapatang lumigaya

Hindi kami nagulat sa pahayag ni Ogie Alcasid na matagal na silang hiwalay ni Michelle van Eimeren at mahal niya si Regine Velasquez.

Sa tingin namin ay wala itong negatibong effect kay Ogie dahil naiintindihan siya ng mga tao, lalo na sa modernong buhay ngayon.

Matagal nang nasa Australia si Michelle at mga anak nila. Malaki ang hinala namin na may nakilalang iba si Michelle sa Australia, considering na modernong bansa iyon kumpara sa Pilipinas.

Nangyayari roon ang threesome ang relasyon, gaya sa Amerika na madalas naming makita noong naninirahan pa kami roon.

Nasa Computer Age na tayo at maski sa mga probinsya natin ay may internet.

Hindi malaking isyu ang paghihiwalay nina Ogie at Michelle, maging ang relasyon nina Ogie at Regine ngayon.

Sa sobrang subsob ni Ogie sa trabaho para maitaguyod ang mga anak sa Australia, he deserves to be happy.

Bukod sa TV shows na SOP, Bubble Gang at Ay Robot, busy si Ogie sa mga negosyo, at shows dito at sa ibang bansa. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites