<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, May 11, 2007

Paolo Ballesteros, to say bye to Eat Bulaga

Isa si Paolo Ballesteros sa hosts ng Eat Bulaga na malapit nang magpaalam sa show.

Ang sabi ng source namin, alam na ng kampo ni Paolo na malapit nang mawala sa Eat Bulaga ang binata.

Nagkausap na raw sina Malou Choa-Fagar (executive ng TAPE, Inc. na producer ng Eat Bulaga) at Joji Dingcong (manager ni Paolo) tungkol sa bagay na ito.

Ilang taon ding nanatili sa Eat Bulaga si Paolo, kaya mawala man siya sa show, dapat pa rin siyang magpa-salamat sa magandang exposure niya sa show.

Ang dinig namin, inalok ng GMA 7 management si Paolo para maging kontrabida ni Marky Cielo sa Shaider. Source of news.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites