<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, May 13, 2007

Philippine Agenda: Reporma sa Eleksyon

‘Reporma sa Eleksyon’ ang ilalahad ni Jessica Soho sa Philippine Agenda bukas (Linggo) nang 7:00 PM sa GMA-7.

Dalawang klase lang daw ang kandidato sa Pilipinas -- nananalo at nadadaya.

Ang halalan daw rito ay balot ng dayaan. Sa kampanya, bumabaha ng pera. Bahagi raw ng kultura ng eleksyon sa bansa ang pamimili ng boto.

Mistulang patunay rito ang video na nakunan ng Philippine Agenda -- ang pagbibilang at pagsisilid sa sobre ng mga perang diumano’y ipamumudmod sa mga bontante ilang gabi bago mag-eleksyon.

Nagkalat na rin ang iba’t ibang mga klase ng give-aways mula sa mga tumatakbo. Ilan sa mga gimik na ito ang pamimigay ng mga insurance, text card, scholarship, libreng motor at may pa-raffle pa.

Lahat ng mga malikhaing paraan ng paggamit ng suhol para maimpluwensyahan ang boto ng mga tao, naglalabasan na.

Sa kabila ng lahat ng ito, bakit kaya walang nakukulong dahil sa pandaraya?

Ang ilang nasabit sa ‘Hello Garci’ controversy ay na-promote pa ng posisyon! Source.

Labels:

1 Comments:

Anonymous Ramon Guico said...

Well, I agree with you there, all of us are interested to know how secured the Comelec voting system this 2010 election? I just wish that it will be fair in the counting of votes. Anyway, I've been looking for interesting topic as this. looking forward for your next post. Keep posting!

-pia-

1:53 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites