<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, May 26, 2007

Pia Guanio's show won in the US Inter­national Film and Vi­deo Festival

Uy congratulations sa Ang Pinaka…hosted by Pia Guanio sa QTV 11 da­hil sila ang nag­wagi ng Silver Screen Award sa US Inter­national Film and Vi­deo Festival.

Ang iba pang win­ners sa nasabing fes­ti­val na programa sa GMA 7 are I-Witness and Art Angel.

Gaganapin ang cere­mony sa June 2, Sat­urday sa Renaissance Hotel, Hollywood, Calif­ornia.

Supposedly ay aalis ang representative ng mga nanalong show sa June 1.

Kasama sa mga aalis sana ay sina Pia Guanio, Pia Arcanghel, Kara David and two executive producers ng mga nanalong shows. Pero as of press time, wala pang official repre­sentative. And definitely, hindi raw kasama sa entourage si Pia Guanio dahil marami itong gina­gawa. Isa kasi si Pia sa in demand ng host ng GMA 7 kaya naman ang dami-daming nang-iintriga sa kanya. Pero dedma na lang daw si Pia.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites