<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, May 21, 2007

Polo Ravales at Zarah Lopez, bati na

Nakati-katihan naming pagbatiin sina Polo Ravales at Zarah Lopez nang magkita sila sa birthday party ni Jaycee Parker noong Sabado nang gabi.

Ginanap ang birthday party ng hotbabe sa Forbest bar at dumalo ang halos lahat na mga kasamahan nito sa Viva Hotbabes.

Dumating si Polo. Ilang sandali lang, dumating ang Zarah. Kaagad na lumayo si Polo sa grupo ng hotbabes.

Pinilit naming pabalikin si Polo pero naalangan siya dahil tiyak na mapapagalitan daw siya ng mommy niya.

Uneasy na rin si Zarah nang nakita niya si Polo, kaya dedmahan na sila.

Nang in-interview namin si Zarah, pumuwesto ito sa may likuran ni Polo. Aalis na sana ang aktor, pero hinatak ko ito at pinakiusapang batiin na si Zarah.

Okay naman daw si Zarah na magkabati na sila at magkaayos at wala nang sumbatan pa.

Pinalapit na namin si Polo kay Zarah at pinagbati. Nagbeso lang sila at okay na rin si Zarah kahit hindi na raw mag-sorry ang aktor.

Sabi ni Polo, gusto niyang magkausap at magkaayos sila ni Zarah na wala ang kamera.

Tinalikuran kami bigla ni Polo nang biniro namin siya na mas okay kung sa kotse na sila mag-usap at magkaayos. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites