<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 29, 2007

Richard Gomez, balik TV na

BALIK-TV na raw si Richard Gomez in three weeks?

Nakausap namin si Richard, Ian F., who came with wife Lucy Torres, sa blessing ng bagong skin clinic and pediatric center located sa ground floor ng Imperial Palace Suites, Timog Avenue corner Tomas Morato, QC, kamakailan.

Ang nagmamay-ari ng clinic na ito ay sina Dr. Nicole Jennifer Yu, pamangkin ni Mother Lily Monteverde, at ang hipag ni Dr. Nicole na si Dr. Michelle Annabelle Yu.

Mother ng kilalang dermatologist na si Dr. Nellie Yu si Dr. Nicole. Dating nagpu-produce naman ng movies ang late husband ni Dr. Nellie na si Jesus, nagmamay-ari ng Lotus Films at nakatatandang kapatid ni Mother Lily.

Dr. Nellie is the elder sister ng kilalang Seiko Films produ na si Robbie Tan. Seiko Films is the producer of Silip, a bold movie with a difference, according to director Joel Lamangan.

It stars Diana Zuburi, Francine Prieto and Polo Ravales.

Dr. Nellie has another dermatologist-son, Dr. Jonathan Yu, husband naman ni Dr. Michelle, who is a pediatrician.

Going back to Richard, sabi niya, maluwag niyang tinanggap ang pagkatalo sa pagka-senador nu’ng nakaraang eleksyon.

Ganunpaman, ’di sapat ang nasabing failure para ’di siya magpunyagi na muling pumasok sa pulitika para higit na magkaroon ng pagkakataong makapaglingkod sa mga kababayan.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites