<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 22, 2007

Rufa Mae on Ruffa

Inagahan ni Rufa Mae ang kanyang birthday party para nandito pa raw si Ruffa.

Ayaw na raw magpaka-involved ni Rufa Mae sa mga isyu ng best friends niya.

Kung saan maligaya si Ruffa ay susuportahan niya, pero nandiyan pa rin daw ang hangad niyang maayos ang problema ng kanyang best friend.

Dumating din sa party ni Rufa Mae si Ogie Alcasid na umiiwas pa rin sa mga interview.

Tama na raw muna ang lumabas sa YES magazine at pinag-usapan na rin sa Showbiz Central.

Nangako si Ogie na kapag magsasalita na siya, sa Startalk niya ito unang sabihin.

Marami ang nabitin sa mga pahayag ni Ogie sa YES at marami pang mga katanungang kailangan niyang sagutin.

Wala na muna siyang comment sa ngayon hanggang sa makaalis siya end of the month para sa series of shows niya sa Amerika at Canada.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites