<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, May 26, 2007

Rufa Mae Quinto rarampa sa Brunei

SAMAHAN si Rufa Mae Quinto sa pamamasyal sa Istana Nurul Iman, ang palasyo na official residence ng sultan ng Brunei, sa Pinoy Meets World bukas ng gabi.

Natatangi ang palasyong ito dahil tinaguriang pinakamalaking residential palace sa buong mundo.

Lingid sa kaalaman ng marami, ang naturang palasyo ay dinisenyo ng National Artist of the Philippines for Architecture na si Leandro Locsin.

Bibisitahin din ni Rufa Mae ang Jame’Asr Hassanil Bolkiah mosque na itinayo para alalahanin ang 25th anniversary ng pamumuno ng sultan. Mamangha sa 24-carat golden dome na nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw.

Magliwaliw at sumakay din sa sangkatutak na rides ng Jerudong Theme Park na maaaring pasukin nang walang bayad.

Kikilalanin din ni Rufa Mae ang mga Pinoy na kumakayod sa Brunei. Kabilang dito ang dating player ng Ginebra San Miguel na si Silverio “Benett” Palad na ngayo’y coach na ng Brunei National Basketball Team.

Ito at marami pang iba sa Pinoy Meets World sa Linggo ng gabi, pagkatapos ng Daddy Di Do Du, sa GMA-7.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites