<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, May 12, 2007

Sexier Iza Calzado

MAS sexy na Iza Calzado ang nakita namin sa set ng Magpakailanman kung saan ginagampanan niya sa drama anthology ang life story ni Rosal Rosal noong 16 to 35 years old ito.

Ani Iza: ”Super ganda si Rosa Rosal nang nakita ko sa set. Kaya natuwa naman ako at ako ang napiling lumabas noong kabataan niya sa MKM.”

Sa life story ni Ms. Ro-sal, mismong siya ang gaganap sa panahon siya’y ma-tanda na. Kahit may edad si Ms. Rosal, namamayagpag pa rin ito bilang Red Cross official ng bansa.

Nakita namin sa set si Iza na ang suot na gown ay rolling 1950s ang motif. Kulay red ito na mababa ang neckline.

Kinunan ang eksena sa Quezon City General Hospital kung saan nagkaroon ng charity work si Iza bilang Rosa Rosal at artista pa siya noon ng LVN Pictures.

Ani Iza: “Alam ko na nagsimula siyang maging active sa Red Cross nang siya’y 19 years old. Nag-start siya sa showbiz ng 16. Tapos, magkakaanak siya at si Toni Rose Gayda ito.”

Sa istorya, ipapakita si Toni Rose na siya’y 9 years old na. Kasa-kasama ni Iza ang bata sa mga showbiz affair.

Ipapalabas ang episode pagkatapos ng Elma Muros story na bida si Jennylyn Mercado. Sa May 17 ito. Probably, May 19 ang airing ng Rosa Rosal story. Source of news.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites