<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 09, 2007

Sinasamba Kita week 2

SUNUD-SUNOD ang nangyayari sa Sinasamba Kita nasa week 2 pa lang.
Hindi na sumama si Nora (Valerie Concepcion) sa ina na ikinagalit nito at itinakwil ang anak dahil mas pinili nito ang half-sister na si Divina (Sheryl Cruz) kesa sa kanya.

Natuklasan naman ni Divina ang pagmamaltrato at pananakit physically ni Sylvia (Jackie Lou Blanco) kay Nora. Lalong nagalit si Sylvia sa pagkampi ni Divina kay Nora kaya ginawa nito lahat para si-raan si Nora.

Nagtagumpay si Sylvia ngunit lumaban si Nora. Sa diskusyon na ito, naaksidente si Sylvia na naging sanhi ng pagkamatay nito. Alam ni Divina na walang kasalanan si Nora ngunit dito na nagsimula ang pagkamuhi niya sa half-sister na lalo pang ginagatungan din siya. Pinalayas ni Divina si Nora kaya’t napilitan itong bumalik kay Corazon.

Sinasamba Kita is part of GMA Drama Rama Sa Hapon after Muli. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites