<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 16, 2007

Vanna Garcia, ayaw na magsalita

Ayaw na sana ni Vanna Garcia na magsalita tungkol sa isyung panganganak niya pero nasaktan siya sa inilabas ng Showbiz Central noong Linggo kaya gusto na niyang magsalita para linawin na ang isyu.

Sinabi pa ng isa sa Showbiz Central jury na itinatanggi ito ni Vanna. Nag-react ang young actress dahil hindi pa raw siya nagsasalita tungkol sa isyung ito. Wala raw silang nakuhang denial mula sa kanya.

Narito ang text message ni Vanna na ifinorward ng kanyang handler na si Mit Pimentel.

"I did not deny my baby. I just chose to keep it private and I don’t want to talk about it yet. I did not tell people, only my family for certain reasons. They made me sound so bad naman saying I’m denying my baby.

"We chose to keep quite. But I’m really not planning to hide my baby. We were just waiting for the right time to talk about it," bahagi ng text ni Vanna na gustong iparating sa mga taga-Showbiz Central.

Pinili ni Vanna na aminin ang isyung ito sa Startalk, kaya abangan sa Sabado ang ipahahayag ni Vanna.

Pagkatapos niyang magsalita ay tatahimik na raw siya dahil pinili na raw niya ang tahimik na buhay at baka hindi na siya babalik sa pag-aartista. Source of news.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites