<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, June 30, 2007

Angel Locsin aalis na sa GMA!

Nag-usap na raw ang management ng Channel 7 at ang man­ager ni Angel Locsin, at matapos ang pag-uusap na ‘yon ay mukhang luma­labas ngang soo­n­er or later ay aalis na si Angel sa GMA Network dahil mukhang ayaw na rin niya noong co-mana­gement deal ng network sa kanya.

Sa totoo lang, mali naman talagang em­ployer mong net­work, ang siyang nag­ma-manage din ng ca­reer mo. Dahil sino nga ba ang magbibigay sa iyo ng proteksyon? Alin ba ang mas pahaha­la­gahan, ang kapa­ka­nan ng artista o ang pa­ki­na­bang ng net­work?

Sinasabi nga nila, kung hindi ka hawak ng network, walang mang­yayari sa career mo da­hil hindi ka bibig­yan ng assignment. Pero kung hawak ka nila, sino na­man ang magbibigay ng proteksyon sa iyo at sa kapakanan mo?

Natural puro kabig nila ang gagawin nila, at totoo ‘yan sa lahat, hindi lang naman sa GMA.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites