<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, June 16, 2007

Angel Locsin hindi nag renew ng contract sa GMA Artist Center

Hindi na pala nag-renew ng management contract sa GMA Artist Center si Angel Locsin at si Becky Aguila na ang solong nagma-manage sa kanyang career ngayon.

Actually, hindi lang manager ngayon ni Angel si Becky dahil business partners sila.

Magkasosyo sila sa pelikulang Angels na magsu-showing sa Hunyo 20.

Nagkaroon man ng gusot noon sa pagitan nina Angel at Becky, ayos na ayos na ‘yon at nabalik na ang tiwala ng young actress sa talent manager.

May kinalaman kaya ‘yung hindi na pagre-renew ni Angel ng management contract sa GMA Artist Center kaya lumalabas ang tsikang hindi inialok sa kanya ang local version ng Marimar?

Siyanga pala, isang malapit kay Angel ang nagkuwento sa amin na madalas na mag-hyperventilate ang young actress dahil sumasama ang loob niya sa mga isyung ikinukulapol sa kanyang pagkatao.

Pati ‘yung naglalabasang nagpahayag ang ilang mga taga-Siyete na yumayabang na siya ay talaga raw ikinasasama ng loob ni Angel.

Sa ngayon daw ay umaasa na lang si Angel na magiging maganda ang resulta sa takilya ng Angels para kahit paano ay gumaan ang kanyang pakiramdam.

Nabalitaan din namin na ‘yung gastos para sa nalalapit na pag-aaral ni Angel sa isang fashion designing school sa London ay sasagutin ng kompanyang itinatag ng young actress at ilang kasosyo para sa bubuksan nilang fashion line.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites