<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, June 14, 2007

Asawa ni Anjo Yllana may ibang karelasyon?

AYON sa dating driver bodyguard ni Mark Leviste, nagkaroon daw ng relasyon sina Mark and Jackie Yllana.

Nakakagulat ang salaysay ni Edward Ronquillo, ang dating driver and bodyguard ng Batangas Vice Governor-elect na hindi lang nag-demanda sa dati niyang boss of seven months, ang dami pang pinakawalang bomba tungkol dito at mga diumanong nakaulayaw nito including Anjo Yllana’s wife Jackie na included ang detalye sa isinumite nitong complaint affidavit.

Gusto raw ni Edward na manahimik na sa buhay pero pilit siyang ginugulo ni Mark with a serious death threat kung kaya’t napilitan siyang mag-demanda rito. Ang pinaka-main complaint niya, na inutusan siyang lagyan ng bomba ang Sangguniang Panlalawigan ng Batangas sa opisina ng isang board member.

Kung bakit pumasok ang usapang Mark and Jackie sa affidavit, this really shocked us.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites