<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, June 21, 2007

Asian Treasures ends next week

NEXT week, magtatapos na ang Asian Treasures.

China episode na ang ipinapalabas ngayon sa top rating primetime soap nina Robin Padilla and Angel Locsin na part ng GMA Tele Babad after 24 Oras.

Sabi ng mga production staff who went with the stars sa China, high na high daw ang mga artista nila sa ganda at kultura ng China. Si Binoe pala, first time na nakarating sa China.

Kinilabutan daw si Binoe at napaiyak sa Forbidden City sa Beijing at gandang-ganda siya sa labyrinth ng Old Summer Pa-lace.

Tuwang-tuwa naman si Angel sa mga Shaolin kids na by the way ay hindi mga artista, mga tunay na students na pumayag mapasama sa show.

Kapag nagkaanak daw siya, pagaaralin din niya na maging Shaolin kid.

Type nga na umampon ni Angel ng isa sa mga Shaolin Kids pero obviously hindi naman puwede.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites