<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, June 17, 2007

Ce­sar Montano ready to join Lupin

Ready pala si Ce­sar Montano na tang­gapin ang role sa Lupin kapag inalok siya uli ng GMA 7.

Kasama si Cesar sa original cast ng Lupin pero ipinatawag siya sa Malacañang Palace noong araw na nagpi-pictorial siya para sa show ng GMA 7.

Si Mama Gloria Arroyo ang nagkumbinsi kay Cesar na kuman­didatong senador at siyempre, hindi naka­tanggi ang dyowa ni Sunshine Cruz.

Mahirap tanggihan ang pangulo ng ating bansa kaya pumayag si Cesar kesehodang hindi pa siya nakaka­pagpaalam kay Sunshine.

Madalas na iku­wento noon ni Sunshine na iniyakan niya ang pagpasok ni Cesar sa pulitika pero okey na siya.

Maraming nakila­lang tao si Sunshine noong panahon ng kampanya at nawala raw ang takot niya sa pagsasalita sa harap ng maraming tao. Ang next question, isama kaya uli ng GMA sa cast ng Lupin si Ce­sar?

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites