<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, June 21, 2007

Dennis Trillo, no comment still

AYAW talagang magpa-interview ni Dennis Trillo tungkol sa pagbubuntis ng kanyang ex-gf na si Carlene Aguilar.

Katwiran niya, ayon sa aming source, hindi na dapat siyang kausapin tungkol dito dahil matagal na silang hiwalay ni Carlene. Bukod pa rito’y may boyfriend na si Carlene. Dapat daw ang boyfriend nito ang tanungin.

Kahit ‘di pa nagsisimula ang bagong soap ni Dennis, ang Kung Mahawi Man ang Ulap kung saan kapartner niya si Nadine Samonte, busy siya tuwing Sunday sa SOP. Marami rin siyang guestings sa iba’t ibang shows ng GMA tulad sa Magpakailanman ngayong Thursday.

Silang dalawa ni Rochelle Pangilinan ang bida sa sa kuwento ng love story nina Rex at Rose na may pamagat na Pag-ibig sa Kabila ng Lahat. Pag-iibi-gan ito ng isang caregiver at isang patient na may cerebral palsy.

Ipinapakita sa drama na ang pag-ibig ay walang boundaries. Kahit sino ay puwedeng umibig at ibigin.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites