<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, June 18, 2007

Impostora, binilisan!

TAMA ang naging desisyon ng GMA-7 na bilisan ang Impostora.

Simple lang naman kasi ‘yan, give the televiewers what they want. They want to see the grown up Lara, Sara and Nessa, so last Monday pa lang, tumalon na ang kuwento ng twelve years at mga dalaga na sina Lara at Sara played by Iza Calzado and Nessa played by Sunshine Dizon. Kita n’yo naman, tumalon din ang ratings it dealt the competition squarely.

Mabilis pa rin ang takbo ng Impostora dahil kung last Friday, nasagasaan na si Sara at nag-iisip nang lumayo ni Nessa, this week na ang palitan ng mukha. Mau-ospital kasi ma-maya si Sara at dito niya makiki-lala si Leandro (Leandro Muñoz) na magpapabago sa buhay niya. May iaalok si Leandro kay Sara na ayusin ang kanyang nasunog na mukha. Tatanggapin niya kaya?

Impostora airs right after Asian Treasures sa GMA Tele Babad.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites