<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, June 27, 2007

Impostora updates

Maganda ang sagot ni Sunshine Dizon sa tanong kung kanino sa kanila ni Iza Calzado ang mas mabigat ang pressure sa Impostora? Lahat sila pressured dahil gustong mapagan­da ang teledrama at ka­ila­ngan lahat ay maga­ling at hindi puwedeng isa lang.

Ang nagbibigay ng pressure kay Sunshine ay dalawang characters ang ginagampanan niya. Ka­ilangang magkaiba ang portrayal niya ng cha­racter nina Nessa at Sara at dapat i-maintain ang mannerism ng huli na tinatakpan ng buhok ang parte ng mukhang nasunog.

Nagagamit ni Sun­ shine ang characters nina Pirena at Bakekang dahil ‘pag si Nessa siya, ang character niya sa Encantadia ang gina­gaya at ‘pag si Sara siya, si Bakekang ang iniisip niya. Happy ito sa re­action ng viewers na nagagawa niyang iba ang characters ng da­lawa.

Nasa week 4 pa lang ang teledrama at wish ni Sunshine na ma-extend ito dahil bitin kung hang­ gang 13 weeks lang ang takbo ng istorya. Iniha­handa na rin niya ang sarili sa week 5 na puro bugbugan at iyakan ang mangyayari kay Sara.

Ipinakita nito ang mga gasgas sa tuhod dala ng eksena nila ni Mark Anthony Fer­nandez at kinareer din ang sampalan scene niya kay Chanda Ro­mero. May eksenang kakain siya ng dog food at para ‘di ulitin ang take, ginagawa niyang take one lahat ang mga eksena.

Samantala, this Wed­ nesday, lalong tumindi ang pagmamalupit ni Doña Anatella (Chanda) kay Sara nang mala­mang kinuha nito ang P70 million joint account nila ni Nicholas at sa sobrang galit, aatakihin ito sa puso.

Ikatutuwa ni Betty (Jean Garcia) nang hindi siya makilala ni Sara at akala’y naglulu­ka-luka­han ang inaka­lang anak. Magagalit lang ito sa patuloy na pagtanggi ni Sara na siya’y si Va­nessa at walang alam sa pera at alahas.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites