<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, June 23, 2007

Kapusolympics!

Gaganapin ang Kapusolympics (sports fest ng Kapuso stars) ngayong umaga hanggang gabi sa Marikina Sports Park.

Kaugnay ito sa ika-57 anibersaryo ng GMA 7, na ang tema ay ‘Kapuso sa Bawa’t Hamon at Tagumpay.’

Magsisimula ang motorcade ng Kapusolympics sa GMA compound sa Timog Avenue. Dadaan ito sa E. Rodriguez, Araneta Avenue, Aurora Boulevard at A. Bonifacio hanggang sa makarating sa Marikina Sports Park.

Ang motorcade at float parade na may
anim na celebirty teams ay pangungunahan ni Makulay (Alfred Vargas).

Si Makulay ang torchbearer ng Kapusolympics na sumisimbolo sa pagkakaisa ng GMA stars.

Pagdating ni Makulay sa Marikina Sports Park, ipapasa niya ang torch kay Manny Pacquiao na tatakbo sa entablado.

Kasunod nito ay isang engrandeng opening ceremony na hudyat ng isang araw ng kasiyahan at maaksyong Kapusolympics games at activities.

Kakaibang games ang paglalabanan ng Kapuso stars tulad ng Human Post Relay, Pies to Face, Fin Race, Oil Spell, Pase Pie, Pool Relay, Kapuso Word Puzzle Pool, Tag of War at Giant Soccer.

Merong musical production numbers, fireworks display at party para sa lalong sumaya ang Kapusolympics.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites