<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, June 28, 2007

Katrina Halili at Andrew Schimmer updates

PATUTUNAYAN nina Katrina Halili at Andrew Schimmer na friends pa rin sila kahit nag-split na bilang lovers nang tanggapin nila ang personal appea-rance sa Leyte.

Sabi ng source, willing pa ring makatrabaho ni Katrina si Andrew kasi may pinagsamahan naman sila. Malamang, mag-iingat lang si Andrew ng mga ikukuwento niya kay Katrina. ‘Wag na lang niyang babanggitin ang pagsasamanila ni Cristine Reyes sa isang movie, ang Green Paradise.

Balitang may gap ngayon sina Katrina at Cristine dahil ginagaya raw ng huli ang mga ginagawa ni Katrina. Kasi, nung nagkasakit si Katrina aba, nagkasakit din si Cristine, ha!

Anyway, abangan na lang ang show nina Katrina at Andrew, ang Night of the Stars starring Andrew Schimmer Pooh (Manny Paquiao’s Spoof) and Katrina Halili.

Ang venue ay sa Pintados Kasadyaan Festival Park (RTR Plaza), J. Romualdez St.,Tacloban City, Leyte.

Ang okasyon ay sa pamumuno nina Congresswoman Remedios ‘Matin’ L. Petilla at Gov. Carlos Jericho ‘Icot’ L. Petilla.

Source.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites