<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 29, 2007

Keempee de Leon at Bubbles Paraiso sa Bubble Gang

Panauhin sina Keempee de Leon at Bubbles Paraiso sa Bubble Gang ngayong gabi sa GMA 7.

Meron ditong GAGS ng mga kaganapan sa sexy pictorial.

Ang KONSENSIYA ay bagong segment ng programa, kung saan bigla kang kinakausap ng iyong konsensya upang matanto mo ang iyong pagkakamali.

Bagong segment din ang PANINGIT, kung saan ipakikita ang karaniwang pagbigkas sa ilang salita.

Ang I LOVE YOUR BOY ay bersyon ni Bitoy ng hit song ni Timmy Cruz na I Love You, Boy.

Sa MR. KLEEN ay may limang bersyon ang patalastas ng Mr. Clean, kung saan si Bitoy ang gumanap na Mang Jordan.

Sa ANG TAKSIL, nagpatulong ang isang imbestigador (Wendell) sa psychiatrist (Bitoy) kaugnay sa kanyang damdamin sa mga babae at sa two-timer niyang asawa.

Sa EXCLUSIVE, gumawa ng maling report ang isang reporter (Bitoy) at isang photographer (Keempee) upang lumaki ang isang maliit na isyu.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites