<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, June 26, 2007

Kiko Junio at Jesi Corcuerra tandem

HOT copy talaga ngayon ang tandem nina Kiko Junio at Jesi Corcuerra.

Kasi, sila ang uupo sa hot seat ng Balakubak. Siyempre, uuriratin nina Joey de Leon, Anjo Yllana at Janno Gibbs ang namumuong closeness nilang dalawa.

Matatalakay din ang pagiging T-bird ni Jesi. At tungkol sa pahayag ni-yang handa siyang magbago at maging tunay na babae alang-alang kay Ki-ko.

Si Kiko naman ay nagpahayag na iba ang feeling niya kay Jesi. Puwede siyang ma-develop sa da-laga na taga-Pasay City.

Ano kayang nakakikilig na sagot ang sasabihin ng dalawa? Anyway, magkasama sila sa Boys Nxt Door na napapanood tuwing Sunday afternoon.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites