<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, June 30, 2007

Kuya Germs: thinks of a welfare fund para sa mga mata­tandang artista

Hindi pa rin nawa­wala sa isipan ni Kuya Germs ang pagkaka­roon ng isang welfare fund para sa mga mata­tandang artista, at lalo na nga yong may mga sakit na. Alam din na­man kasi niyang sa da­mi ng kailangang asi­kasuhin ng Mowelfund, at dahil sa katotohanang wala na nga halos pi­nag­kukunan ng pondo dahil lumiit na nang lumiit ang share noon mula sa taunang Metro Manila Film Fes­tival, hindi talaga matu­tugunan ang mga pa­nga­ngailangan ng mga matatandang artista.

Noong presidente pa siya ng KAPPT, iniisip na niya iyang welfare fund para sa mga reti­rado nang artista, pero sinasabi nga sa kan­yang hindi saklaw yon ng tunay na mithiin ng KAPPT. Maski nga yong kanyang ginawang Walk of Fame at Para­dise of Stars na hindi niya maipapasok yan bilang proyekto ng KAPPT noong araw ka­hit pa presidente siya, kaya matapos ang kanyang term ginawa niya iyan nang mag-isa. Kung hihintayin nga na­man niya ang mga ma­kakasama niya sa pro­yektong ‘yan, baka hindi na magawa yan.

Nagbalak din siya noon ng weekly stage shows, na ang kikitain ay para sa mga mata­tandang artista, pero dahil wala ngang venue, nagkasya na lang siya sa pagpo-produce ng mga shows paminsan-minsan. Pero sinasabi niya na kagaya sana sa Hollywood na ang isang bahagi ng kinikita ng mga sinehan ay napu­punta sa artists welfare fund, mas ok sana. Pero magagawa ba niya ito ngayon na ang mga pe­li­kula ay sakal na sa­kal na sa napaka­laking tax­es na isi­nampal ng gob­yerno, nadagdagan pa nga ng EVAT? Kung ang mga producers ay mag­da­dag­dag pa ng singil para sa welfare fund ng mga artista, sino pa ang ma­nood ng pe­likulang Pilipino?

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites