<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, June 30, 2007

Maybelline dela Cruz as Dora

Kasama na pala si Maybelline dela Cruz sa cast ng Impostora at gagampanan ang role ni Dora, ang best friend at co-janitress ni Lara (Iza Calzado). Thankful ito sa GMA-7 dahil hindi siya nakakali­mutang kunin sa ka­nilang mga show.

Mula kay Mark Anthony Fernandez, na­la­man naming malapit nang ikasal si May­belline na kinumpirma agad nito. Sa January 20, 2008 ang wedding nila ni Dagupan City councilor Michael Fer­­nandez. Two years na ang kanilang relas­yon bago magdesisyong mag­­­pakasal at nasa edad na naman siyang mag-asa­wa sa gulang na 24 at 34 years old na­man ang fiancé.

Sa Manila Cathedral ang kasal at sa Coconut Palace na­man ang reception. Dapat this year ang kanilang kasal, pero fully-booked ang cathedral sa rami nang ikaka­sal. Cham­pagne gold at burgundy ang motif ng kasal at si Noli Hans ang ga­gawa ng kan­yang bridal gown.

Kabilang sa kani­lang wedding sponsors sina Dolphy, Armida Si­guion-Reyna, Nova Villa, Lolit Solis, Ida He­nares, Gina de Ve­necia at Rosa Rosal.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites