<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, June 21, 2007

Michael V libre na ang serbisyo, nawalan pa ng kotse habang ginagawa ang ‘Paraiso’

Talagang walang kabalak-balak maningil ni Michael V ng kan­yang talent fee (TF) para sa Gawad Kali­nga, movie na Para­iso: Tatlong Kwento ng Pag-asa dahil nang tini–text siya para ta­nungin kung magkano niya sisingilin ang na­ging trabaho niya ay hindi siya sumagot.

Tinawagan muli siya ng produksyon nang lumubog naman ang kotse niya sa putikan at ito ay nasira para ta­nungin siya kung mag­kano ang magagastos sa pagpapagawa nito pero, muli, walang siyang reply.

Di lang naman si Michael V ang hindi naningil o kung naningil man ay hindi sa presyo nila kundi sa dis­count­ed price dahil ang Pa­raiso na prodyus nina Tony Tuviera ng TAPE, Tony Gloria ng Unitel at Butch Jime­nez ay gi­nawa hindi para mag­kapera ang tatlo kundi upang ma­katulong sa Gawad Kalinga na layuning baguhin ang imahe ng mga bagong Pilipino at kung pa­anong ang or­gani­sas­yon ay pa­tuloy sa pag­bibigay nila ng libreng pabahay at pagpapabuti ng buhay ng marami nating ka­babayan.

Isang trilogy ang Paraiso na nagta­tampok sa tatlong ins­piring stories nina Jo­celyn Llorente (Umi­yak Man Ang Langit, Maricel Soriano, No­nie Buencamino, di­rector, Jun Lana) na nawalan ng mga mahal sa buhay nang mata­bunan ang mga ito ng putik sa Leyte; isang batang kumakain ng bato (Ang Kapatid Kong si Elvis, Mi­chael V, Carmi Mar­tin at Paulen Bautista, director, Joel Ruiz at Marie Rose Abad na kasamang namatay sa 9/11 World Trade tra­gedy (Cesar Montano at Lexie Schultz, Ricky Davao, di­rect­or).

Nagkaro’n ito ng 40 world­wide premieres. Ang Philip­pine premiere ay gina­nap nung June 12 sa SM Mall of Asia. Mag­bubukas ito sa mga sinehan sa July 4.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites